Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

De taakvelden binnen dit programma richten zich primair op het ondersteunen en laten functioneren van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. In dit programma werken we aan de volgende doelen:

  1. Het opstellen en vormen van strategische kaders op het gebied van informatievoorziening, personeel, juridische zaken en financiën.
  1. Het faciliteren van de gemeentelijke taken, mede door onze systemen en procedures efficiënt in te richten. We doen dat zoveel mogelijk via de lean-systematiek.
  1. Het verder versterken van de digitale overheid die de gemeente Buren wil zijn.

In dit programma nemen we ook de inkomsten en uitgangspunten voor de OZB en overige belastingen op.

Prestaties

In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 willen leveren.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

Ontwikkelingen

In 2017 staat een aantal grote ontwikkelingen centraal.

  • We zetten de herijking van de Planning & Control-cyclus voort en geven we invulling aan de wens van de raad om tot tweemaandelijkse rapportages te komen.
  • We werken verder aan het volledig aansluiten op de nieuwe regelgeving omtrent het Besluit Begroten en Verantwoorden, uiteindelijk resulterend in een nieuwe financiële verordening.
  • De effecten Wet open overheid (WOO) worden in komende jaar duidelijker. Over de effecten hiervan informeren we u in 2017.
  • Voor de interne processen in de organisatie willen we ons nog meer dan in vorige jaren richten op efficiënte processen. Dat doen we vanuit de LEAN-optiek: we gaan verspilling tegen en zoeken naar activiteiten die waarde toevoegen.

Wat gaat dat kosten?

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld en de incidentele uitgaven en inkomsten die we bij dit programma voorzien.

Tabel 1. de inkomsten en uitgaven van het programma

(€ x 1.000,-)

Werkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Uitgaven25.59627.2469.4219.2599.1549.343
Bestuur1.3931.7891.6091.5971.5421.538
Mutaties reserves7.05318.13220442020
Overhead11.0457.2697.3187.1447.2217.164
Treasury-1.146-259-146-181-211-210
OZB Woningen297305315315310310
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds445555
Overige baten en lasten227273165140115115
Belastingen overig424547474747
Resultaten rekening baten en lasten6.655-3435611875324
OZB niet-woningen272931313131
Inkomsten-48.525-56.253-36.930-36.581-36.468-36.506
Bestuur)-66-33-161-123-92-78
Mutaties reserves)-14.087-20.071-763-294-186-171
Overhead)-125-147-862-652-652-652
Treasury)-1.154-1.027-113-108-103-101
OZB Woningen)-3.425-3.495-3.747-3.758-3.770-3.781
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds)-27.118-28.537-28.089-28.552-28.570-28.628
Overige baten en lasten)-280-100000
Belastingen overig)-1.033-1.365-1.406-1.406-1.406-1.406
Resultaten rekening baten en lasten)000000
OZB niet-woningen)-1.489-1.579-1.689-1.689-1.689-1.689
Saldo programma-22.930-29.007-27.510-27.322-27.314-27.162

Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma

Wat zijn de incidentele inkomsten en uitgaven van programma Bedrijfsvoering? (€ x 1.000,-)

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

  Vervanging ICT

15

  Uitgaven communicatie
  ODR

85

115

115

115

  Uitgaven ODR ICT

327

327

327

327

  Uitgaven Individueel
  Keuzebudget

210

  Burgerpeiling

14

14

  Storting reserve
  overlopende posten

20

20

20

20

Saldo uitgaven programma

8.803

642

8.792

491

8.716

462

8.891

476

  Bijdrage ODR
  communicatie

 -114

-114

-114

-114

  Bijdrage ODR ICT

-387

-387

-387

-387

  Onttrekking voorziening
  Individueel Keuzebudget

-210

  Onttrekking voorziening
  afwaardering
  gemeentehuis

-100

  Onttrekking reserve
  egalisatie accres
  algemene uitkering

-100

-100

Saldo inkomsten programma

-36.019

-911

-35.980

-601

-35.967

-501

-36.005

-501

Tabel 3: de reserves die horen bij het programma

Wat zijn de reserves van programma Bedrijfsvoering? (€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

  Algemene reserve ¹

819

1.151

1.151

1.080

1.080

1.080

  Algemene reserve (geblokkeerde
  gedeelte weerstandsvermogen)

6.648

3.660

3.660

3.660

3.660

3.660

  BTW compensatiefonds

23

0

0

0

0

0

  Egalisatie algemene uitkering

300

200

100

0

0

0

  Ontwikkeling (regisserende)

  gemeente Buren ¹

425

209

209

209

209

209

  Overlopende posten

713

563

583

603

623

643

  Gemeentehuis ²

4.362

252

221

191

160

144

¹ Besluiten uit de raadsvergadering van 20-09-2016 konden we niet meer verwerken in de meerjaren-
  begroting 2017. In bovenstaande tabel zijn twee raadsbesluiten niet verwerkt:

  • 'Vastgoednota 2016' (RV/16/00711): in 2016 t/m 2018 in totaal € 364.000,- te onttrekken uit de algemene reserve.
  • 'Verbetering financiële processen & implementatie wijzigingen BBV' (RV/16/00706): in 2016 / 2017 in totaal € 60.000,- te onttrekken uit de reserve Ontwikkeling (regisserende) gemeente Buren.

³ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
  toekomstige afschrijvingen.

Saldo programma Bedrijfsvoering (x € 1.000,-)

Uitgaven programma Bedrijfsvoering (x € 1.000,-)

Inkomsten programma Bedrijfsvoering (x € 1.000,-)

Taakvelden

Selecteer een score om de taakvelden te filteren

Verbonden partijen

Ga naar verbonden partijen