Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

We signaleren dat de behoeften van onze inwoners (aan wonen, voorzieningen, de openbare ruimte, enz.) veranderen als gevolg van ontgroening en vergrijzing. Het is van belang dat voorzieningen blijven aansluiten bij deze veranderende vraag.

Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen in 2017 houden we rekening met deze trend. We bekijken dan hoe we voorzieningen, faciliteiten en leefomgeving voor onze inwoners slim kunnen aanpassen aan ons veranderende 'klantenbestand'. Zo zijn bijvoorbeeld op diverse kruisingen in de gemeente de trottoirs al 'gelijkvloers'. Om de weg over te steken, hoeft een wandelaar de stoep dan niet meer af te stappen.

Ook willen we eigen initiatieven van onze inwoners op dit gebied graag faciliteren. Buren wil een vitale gemeente zijn met leefbare kernen. Dat is het belangrijkste doel van dit thema.

Taakvelden

We verwachten dat de volgende taakvelden de komende jaren een bijdrage leveren aan dit thema:

  • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
  • Sportbeleid en activering
  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Verkeer en vervoer
  • Onderwijshuisvesting
  • Sportaccommodaties
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Indicatoren

Groene druk - verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 15 jaar en het aantal personen van 15 tot 65 jaar.

Grijze druk - verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 15 tot 65 jaar.