Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

De programmaspeerpunten voor dit begrotingsjaar zijn:

  1. In 2016 stelde de gemeenteraad de Nota Vastgoed vast. In 2017 geven we hieraan uitvoering zodat we in 2018 in control zijn op onze vastgoed bezit.
  1. Het onderhoud aan onze wegen kost op jaarbasis veel geld. In 2017 onderzoeken we de logische verkeersstromen in onze gemeente. We bekijken of we de verkeersstromen kunnen optimaliseren, zodat we de structurele investering in ons wegennet op een verantwoorde wijze kunnen verminderen.
  1. In de stad Buren werken inwoners, bedrijven en gemeente samen in BV Buren. Doel is om Buren beter op de kaart te zetten. In 2017 bepalen we of deze aanpak om aanpassing of doorontwikkeling vraagt.
  1. De kostendekkendheid van onze begraafplaatsen staat onder druk door het afnemend aantal begravingen. In 2017 actualiseren we het meerjarenonderhoudsplan en stellen we zo nodig nieuwe uitgangspunten vast.
  1. We onderzoeken hoe nieuwe gevallen van wonen op locaties die daarvoor niet bestemd zijn kunnen worden voorkomen. Dat leggen we vast in een door de gemeenteraad vast te stellen beleidsdocument.
  1. De op stapel staande Omgevingswet (in werking in 2019) biedt gemeenten veel bestuurlijke afwegingsruimte. Daarom is het van belang om te bepalen hoe onze gemeente de Omgevingswet wil gebruiken. Willen we niet meer doen dan nodig, goede trends volgen of een trendsetter zijn? In 2017 bepalen we ons ambitieniveau zodat we daarmee de verdere voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet vorm kunnen geven. Daarbij wordt de omvang en intensiteit van de veranderopgave ook duidelijker.

Prestaties

In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 willen leveren.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

Ontwikkelingen

  1. Voor wat betreft het verlenen van omgevingsvergunningen, het toezicht op bouwactiviteiten en de handhaving zien we op landelijk niveau een geleidelijke verschuiving van verantwoordelijkheden naar de private sector. Dat vergt een tijdige herijking c.q. bezinning op de taken van onze contractpartner ODR (Omgevingsdienst Rivierenland). Wij betrekken dit bij de aanstaande herziening van de financieringssystematiek van de ODR.
  1. Bewonersparticipatie is niet alleen mogelijk bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden, maar zeker ook bij het beheer van onze openbare ruimte. We zoeken naar mogelijkheden om daar handen en voeten aan te geven (inzet eigen kracht van onze inwoners). Daarnaast is bewonersparticipatie ook mogelijk bij beleidsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet in onze gemeente. Als pilot binnen dat invoeringstraject kan gedacht worden aan een dorpsplan dat we op interactieve wijze met onze inwoners opstellen.
  1. Driekwart van de inwoners vindt in 2016 dat er vrijwel geen dingen kapot zijn in de buurt en twee derde is tevreden over de netheid van de buurt (bron: Waar staat je gemeente). Deze aspecten scoren iets lager dan bij referentiegemeenten. Over het onderhoud van perken en plantsoenen zijn inwoners van Buren minder positief dan landelijk en in de referentiegemeenten. Ook is de waardering hiervoor afgenomen ten opzichte van 2014. De vraag is of het beheerniveau dat de raad vaststelde, voldoende aansluit bij de beleving en wensen van de gebruikers. Dit is in 2017 een aandachtspunt.

Wat gaat dat kosten?

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld en de incidentele uitgaven en inkomsten die we bij dit programma voorzien.

Tabel 1. de inkomsten en uitgaven van het programma

(€ x 1.000,-)

Werkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Uitgaven29.32621.25519.26619.12619.17619.189
Openbare orde en veiligheid185206214214214214
Grondexploitaties (niet bedrijven)7.456838413372238239
Ruimtelijke Ordening839722638643656656
Begraafplaatsen635804498498498496
Milieubeheer1589596969696
Riolering2.6042.8672.5762.5762.5762.576
Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.9141.7901.6811.6701.6351.635
Cultureel erfgoed256227224224224224
Musea161414141414
Sportaccommodaties254382186129127127
Onderwijshuisvesting1.5901.5441.078969962957
Fysieke bedrijfsinfrastructuur1.982211318320445427
Economische ontwikkeling80137152152152152
Verkeer en vervoer4.1574.6284.5984.6074.6654.679
Crisisbeheersing en Brandweer1.8991.8901.9061.9061.9061.906
Beheer overige gebouwen/gronden826863657625623623
Openbaar vervoer141313131313
Wonen en bouwen2.9852.3342.2662.2612.2602.260
Afval1.3861.5871.6481.7471.7811.805
Economische promotie9110088888888
Parkeren031111
Inkomsten-20.694-8.909-7.635-7.608-7.624-7.634
Openbare orde en veiligheid)-23-35-29-29-29-29
Grondexploitaties (niet bedrijven))-6.851-668-237-221-64-64
Ruimtelijke Ordening)-527-241-148-136-136-136
Begraafplaatsen)-707-856-538-537-537-535
Milieubeheer)-72-5-55-55-55-55
Riolering)-2.604-2.932-2.689-2.689-2.689-2.689
Openbaar groen en (openlucht) recreatie)-108-66-76-44-9-9
Cultureel erfgoed)-90-93-110-94-94-94
Musea)000000
Sportaccommodaties)000000
Onderwijshuisvesting)-256-103-77-91-95-98
Fysieke bedrijfsinfrastructuur)-3.437-522-224-226-391-372
Economische ontwikkeling)000000
Verkeer en vervoer)-1.424-51-70-37-37-37
Crisisbeheersing en Brandweer)-38-2-12-12-12-12
Beheer overige gebouwen/gronden)-1.000-322-269-224-224-224
Openbaar vervoer)-47-47-17-17-17-17
Wonen en bouwen)-1.746-982-1.027-1.027-1.027-1.027
Afval)-1.573-1.801-1.871-1.982-2.022-2.049
Economische promotie)-191-182-187-188-188-188
Parkeren)0-3-1-1-1-1
Saldo programma8.63212.34511.63211.51811.55211.555

Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma

Wat zijn de incidentele inkomsten en uitgaven van programma Ruimte? (€ x 1.000,-)

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

  Inhuur verkoop panden /
  gronden

25

  Uitgaven groene stroom
  openbare verlichting

11

  Verkoopstimulerende
  maatregelen BT
  Doejenburg II

40

40

  Uitgaven brede school
  Maurik

92

  Uitgaven beheer
  oppervlaktewater

89

  Uitgaven landschaps-
  ontwikkeling

67

35

  Uitgaven ruimtelijke
  plannen

34

20

20

20

Saldo uitgaven programma

18.908

358

19.031

95

19.156

20

19.169

20

  Opbrengst verkoop
  panden/gronden

-100

- 55

- 55

- 55

  Vrijval voorziening
  openbare verlichting

-33

  Bijdrage derden
  landschapsontwikkeling

-67

- 35

  Bijdrage derden
  ruimtelijke plannen

-58

- 46

- 46

-46

Saldo inkomsten programma

-7.377

-258

-7.472

-136

-7.523

-101

-7.533

-101

  Onttrekking reserve
  beheer oppervlaktewater

-89

Mutaties reserve

-89

0

0

0

Tabel 3: de reserves die horen bij het programma

Wat zijn de reserves van programma Ruimte? (€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

  Omgevingsgerichte uitgaven &  
  bovenplanse verevening

731

682

682

705

705

705

  Beheer oppervlaktewater

191

121

32

32

32

32

  Risico's grondexploitaties

139

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

  Beheer en onderhoud Tollewaard

0

1.314

1.314

1.314

1.314

1.314

  Heractivering riolering ¹

1.427

1.284

1.160

1.043

929

817

  Afbouw verplichtingen sport en

  dorpshuizen ¹

263

174

80

60

42

25

  Nieuwbouw school Maurik-Oost

9

2

0

0

0

0

  Kapitaallasten IHP 2007-2016 ¹

724

699

674

650

625

600

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Saldo programma Ruimte (x € 1.000,-)

Uitgaven programma Ruimte (x € 1.000,-)

Inkomsten programma Ruimte (x € 1.000,-)

Taakvelden

Selecteer een score om de taakvelden te filteren

Verbonden partijen

Ga naar verbonden partijen