Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

We willen eigen kracht van inwoners naar vermogen inzetten. Als inwoners zelf of met hun netwerk problemen op kunnen lossen, kan de gemeente een andere, meer bescheiden rol in de samenleving innemen.
Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen in 2017 bekijken we hoe we aan kunnen haken bij bestaande initiatieven in de samenleving. Signaleringsgroepen, dorpsbelangenorganisaties en buurtjutters zijn daarvan sprekende voorbeelden. Maar ook op individueel niveau hebben we daadkrachtige inwoners. Denk aan de naar schatting 5.000 mantelzorgers in ons gebied. De gemeente wil deze kracht van de samenleving aanwakkeren en ondersteunen.

Taakvelden

We verwachten dat in ieder geval de volgende taakvelden de komende jaren een bijdrage leveren aan het thema Versterken Eigen Kracht:

  • Sportbeleid en activering
  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Milieubeheer
  • Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Indicatoren

  • Het percentage inwoners dat zegt zich in de nabije toekomst zeker in te zetten voor hun buurt is  21% in 2016.