Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

  1. Het gebiedsteam Stib ontwikkelt zich tot een goed bekend en laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein. Stib sluit aan op ontwikkelingen in de kernen en in de samenleving, legt verbindingen en werkt samen, levert maatwerk en besteedt aandacht aan preventie en vernieuwing van de zorg.
  1. We werken aan toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties, die afgestemd zijn op de behoeften aan ontmoeting en maatschappelijke activiteiten.
  1. We zorgen ervoor dat inwoners die zijn aangewezen op de Participatiewet zo snel mogelijk weer  economisch zelfstandig worden.
  1. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening met een nieuwe website.

Prestaties

In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 willen leveren.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

Ontwikkelingen

  1. Verschuiving naar preventie en vernieuwing van de zorg

Bij de uitvoering van Wmo en Jeugdwet vraagt de zoektocht naar een goede werkwijze ook in 2017 de nodige aandacht. "Maatwerk" bieden per inwoner betekent dat we op  basis van de ervaringen regelmatig zaken aanpassen. Daarbij proberen we ook aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing), specifieke problematiek in bepaalde gebieden (kerngericht werken)  en/of veel voorkomende problemen (bijvoorbeeld echtscheidingen). In de eerste jaren na invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdwet lag het accent op voortzetting van de zorg en het regelen van een goede digitale administratie. In 2017 en de daarop volgende jaren verschuift de aandacht naar preventie en vernieuwing van de zorg.

  1. Versterken van eigen kracht

De rode draad in zowel hulpverlening als bewonersparticipatie is de versterking van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. We onderzoeken hoe we beter kunnen aansluiten op de vraag en verwachting van inwoners.  En we streven naar partnerschap; het ontwikkelen van activiteiten samen met inwoners  vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de kernen.

  1. Maatschappelijke accommodaties

In de gemeente Buren zijn tal van maatschappelijke accommodaties. Sommige worden druk gebruikt, andere minder. Sommige panden zijn in goede staat, andere moeten eigenlijk  worden vernieuwd. De vraag is hoe we zorgen dat er in de toekomst voldoende faciliteiten zijn voor de gewenste maatschappelijke functies.  Daarvoor maken we in samenwerking met betrokkenen een plan.

In het basisonderwijs zien we een terugloop van het aantal leerlingen, omdat er minder kinderen worden geboren. Dat heeft onder andere gevolgen voor de schoolgebouwen. Ook dat is onderdeel van het plan.

  1. Toeleiding naar werk

Bij de Participatiewet zien we  een toename van mensen met een (te) grote achterstand op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld statushouders die nog geen Nederlands speken of  ouderen met een arbeidsbeperking. We voorzien dat dit (landelijk) leidt tot een groei van het aantal mensen met een uitkering.

  1. Huisvesten van statushouders

Door de groei van het aantal statushouders in Nederland moet ook Buren meer statushouders huisvesten en laten inburgeren. Door een gering aanbod van sociale huurwoningen, wordt het moeilijker om tijdig voldoende woningen beschikbaar te krijgen.  

Wat gaat dat kosten?

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld en de incidentele uitgaven en inkomsten die we bij dit programma voorzien.

Tabel 1. de inkomsten en uitgaven van het programma

(€ x 1.000,-)

Werkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Uitgaven18.38420.38820.54620.42720.28020.050
Burgerzaken798860889865855750
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken899732718701719737
Inkomensregelingen3.7553.4064.7594.7594.7594.759
Samenkracht en burgerparticipatie1.1501.5851.2261.2221.2221.222
Wijkteams9641.1391.2701.2701.2701.270
Maatwerkdienstverlening 18+2.2663.5382.8082.8182.8202.830
Maatwerkdienstverlening 18-2.9093.7773.3563.3223.2303.213
Geëscaleerde zorg 18+8761237228228228
Geëscaleerde zorg 18-602539415415415415
Media304147148148148148
Sportbeleid en activering004444
Volksgezondheid1.0451.0991.0321.0321.0321.032
Maatwerkvoorzieningen (WMO)456566507507507519
Arbeidsparticipatie550513378378378378
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie161920202020
Begeleide participatie2.5852.4062.7792.7392.6752.526
Inkomsten-4.086-3.727-4.668-4.623-4.518-4.442
Burgerzaken)-439-452-469-424-319-243
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken)-65-81-81-81-81-81
Inkomensregelingen)-2.926-2.445-3.637-3.637-3.637-3.637
Samenkracht en burgerparticipatie)-58-35-106-106-106-106
Wijkteams)000000
Maatwerkdienstverlening 18+)-347-412-359-359-359-359
Maatwerkdienstverlening 18-)-10-950000
Geëscaleerde zorg 18+)000000
Geëscaleerde zorg 18-)000000
Media)-1600000
Sportbeleid en activering)000000
Volksgezondheid)-240-10-10-10-10
Maatwerkvoorzieningen (WMO))-6000000
Arbeidsparticipatie)-73-6-6-6-6-6
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie)000000
Begeleide participatie)-69-2000000
Saldo programma14.29816.66215.87815.80415.76215.608

Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma

Wat zijn de incidentele inkomsten en uitgaven van programma Inwonerszaken? (€ x 1.000,-)

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

Struc-tureel

Inciden-
teel

  Verkiezingen

29

29

74

Saldo uitgaven programma

20.517

29

20.398

29

20.206

74

20.950

0

Saldo inkomsten programma

-4.668

0

-4.623

0

-4.518

0

-4.442

0

  Onttrekking reserve
  sociaal domein

- 300

Mutaties reserve

0

- 300

0

0

0

0

0

0

Tabel 3: de reserves die horen bij het programma

Wat zijn de reserves van programma Inwonerszaken? (€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

  Maatschappelijke investeringen

285

110

110

110

110

110

  Deelfonds sociaal domein

0

1.863

1.563

1.563

1.563

1.563

Saldo programma Inwonerszaken (x € 1.000,-)

Uitgaven programma Inwonerszaken (x € 1.000,-)

Inkomsten programma Inwonerszaken (x € 1.000,-)

Taakvelden

Selecteer een score om de taakvelden te filteren

Verbonden partijen

Ga naar verbonden partijen