Het college van B&W biedt, inclusief een aantal voorgestelde dekkingsmaatregelen, een sluitende meerjarenbegroting aan. Door de nieuwe werkwijze konden we in deze begroting de effecten van de Septembercirculaire opnemen. Ook verwerkten we het voorgestelde nieuwe beleid van de Kadernota en het voorgestelde nieuw beleid van deze begrotingsbehandeling reeds in het meerjarenbegrotingssaldo.

Hoe dit financiële beeld tot stand is gekomen na de behandeling van de Kadernota 2017 - 2020 leest u in de financiële analyse. Daarin zetten wij uiteen welke ontwikkelingen hebben geleid tot het onderstaande 'Saldo voor Dekkingsmaatregelen'.

Totaalbeeld na Septembercirculaire (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Structureel beeld voor Septembercirculaire

-1.145

- 892

- 1.048

-789

Opnemen nieuw beleid 'Vergaderen op locatie'

-10

-10

-10

-10

Effecten Septembercirculaire

422

684

834

837

Saldo voor dekkingsmaatregelen

-733

- 218

- 224

38

Financiële effecten beleidsintegratie leefbaarheid, WMO en Jeugd

200

200

200

200

Aframen post onvoorzien

50

50

50

50

Geen structurele storting algemene reserve

50

50

50

50

Mutaties diverse budgetten

50

60

60

60

Aframen restantvacatures

25

25

25

25

Opnemen extra inkomst ruimtelijke plannen

25

25

25

25

Schrappen BOP-maatregel 'Illegale bewoning'  

-50

-100

-100

Vrijval voorziening gemeentehuis

100

Inzet reserve sociaal domein voor ingroei Werkzaak

300

Saldo meerjarenbegroting

67

142

86

348

Een meerjarig positief saldo
De begroting sluit meerjarig positief. We verwachten dit saldo nodig te hebben voor het invoeren van  nieuw beleid voor bijvoorbeeld de sportvelden, aanpassingen aan het gemeentehuis in het kader van het Huis van de Gemeente en andere structurele beleidsvoornemens die voortvloeien uit het coalitieakkoord. Ook stellen we de raad voor incidenteel € 315.000 in 2017 te reserveren voor beleidsinitiatieven, uit de vrijval van het benodigde weerstandsvermogen. Deze vrijval verwerken we na het vaststellen van de begroting, alle overige voorgestelde mutaties zijn onderdeel van het overzicht reserves en voorzieningen bij de programma's.

Financiële effecten beleidsintegratie leefbaarheid, Wmo en Jeugd
Bij Wmo en Jeugdwet  hebben we de raming voor het eerst kunnen baseren op cijfers uit het recente verleden; op 1,5 jaar ervaring met de nieuwe zorgtaken. We verwachten dat de begroting daardoor beter aansluit op de werkelijkheid, al kunnen we (grote) schommelingen in zorgkosten niet uitsluiten.
We raamden minder uitgaven voor  specialistische zorg  en meer voor versterking van eerstelijnszorg.

Er is voorzien in een werkbudget voor innovatie en preventie. Dit sluit aan bij de beleidsdoelen van de raad.  Onderdeel van een meer realistische raming is verder dat we “oud geld” dat al vóór 2015 in de begroting zat voor het sociaal domein, hebben samengevoegd met de nieuwe middelen voor Wmo en Jeugd. Daardoor kunnen we met een beperkter budget toch onze doelen realiseren.

Overige toelichting op het totaalbeeld
Het saldo voor dekkingsmaatregelen kenmerkt zich door een negatieve uitschieter in 2017, oplopend naar een positief beeld in 2020. In dit saldo zit een grote toename van de bijdrage aan de Werkzaak verwerkt, evenals het defensief ramen van de dekking uit de grondexploitaties en de particuliere initiatieven. Door de effecten van de septembercirculaire kunnen we dit gedeeltelijk opvangen.

Uiteindelijk loopt de ontwikkeling van het saldo daarmee vrijwel één op één met de hoogte van de Algemene Uitkering. Omdat we in 2017 de extra lasten van de uitvoering van begeleide participatie door de Werkzaak (ruim € 500.000) niet structureel kunnen opvangen, stellen we voor om eenmalig de reserve Sociaal Domein aan te wenden om het tekort  in 2017 op te lossen. Voor de structurele effecten nemen we een aantal andere maatregelen. Ook schrappen we de BOP-maatregel waarin we handhaven op illegale bewoning door het beëindigen van de uitkering. Deze BOP-maatregel is niet meer in lijn met het coalitieakkoord.

Nieuw beleid in de conceptbegroting

Met het vaststellen van deze begroting accordeert de raad ook het onderstaande nieuw beleid. In de toelichting op de voorstellen van nieuw beleid vindt u hierover meer informatie. Dit is inclusief een krediet dat de raad voteert van € 1.565.000 voor de rehabilitatie van wegen. Dit leidt tot onderstaande structurele effecten.

Overzicht  structurele lasten nieuw beleid (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Wettelijk nieuw beleid Kadernota

Rehabilitatie fundering wegen

4

18

36

49

Wenselijk nieuw beleidKadernota

Verkoop stimulerende maatregelen BT Doejenburg II

40

40

Regionaal investeringsfonds

79

79

79

79

Burgerpeiling

14

14

14

14

Laanboompact

5

5

5

5

Nieuw beleid Begroting

Vergaderen op locatie

10

10

10

10

Totaal

152

165

144

156

Effecten besluitvorming raad

Bij de behandeling van de programmabegroting in de raad, nam de raad twee amendementen aan met financiële effecten. Dit levert een mutatie op  van het nieuw beleid en heeft een effect op het saldo. Hieronder vindt u het nieuwe meerjarig beeld.

Structureel financieel beeld (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Saldo meerjarenbegroting voor behandeling

67

142

86

348

Effect mutatie nieuw beleid Burgerpeiling

14

14

Effect opnemen uitgifte erfpacht

-4

-4

-4

-4

Terugdraaien schrappen subsidie eigenaren monumentale woningen

-20

-20

-20

-20

Saldo meerjarenbegroting na behandeling

57

118

76

324