ACTIVA

 (bedragen x 1.000)

primitieve

begroot
2017

begroot
2018

begroot
2019

begroot
2020

PASSIVA

primitieve

begroot
2017

begroot
2018

begroot
2019

begroot
2020

begroting

begroting

2016

2016

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 

0

0

0

0

0

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

32.231

32.470

31.932

30.944

30.348

Algemene reserves

7.878

4.811

4.740

4.740

4.740

Financiële vaste activa

890

833

716

598

474

Bestemmingsreserves

13.392

16.229

15.979

15.813

15.662

Voorzieningen

8.731

9.312

10.059

10.554

10.126

Langlopende schulden

10.248

14.532

11.016

8.500

6.600

Totaal vaste activa

33.121

33.303

32.648

31.542

30.822

Totaal vaste financieringsmiddelen

40.249

44.884

41.794

39.607

37.128

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden:

Onderhanden werk

28.699

22.377

20.697

18.978

16.350

  corr. voorz. verwachte verliezen

(12.230)

(4.539)

(4.539)

(4.539)

(4.539)

Onderhanden werk gecorrigeerd

16.469

17.838

16.158

14.439

11.811

Kortlopende uitzettingen

Kortlopende schulden

9.341

6.257

7.012

6.374

5.505

Liquide middelen
 (financiering overschot)

Liquide middelen

(financiering kort)

PM

PM

PM

PM

PM

Overlopende activa

Overlopende passiva

PM

PM

PM

PM

PM

Totaal vlottende activa

16.469

17.838

16.158

14.439

11.811

Totaal vlottende passiva

PM

PM

PM

PM

PM

TOTAAL-GENERAAL

49.590

51.141

48.806

45.981

42.633

TOTAAL-GENERAAL

49.590

51.141

48.806

45.981

42.633

Gewaarborgde geldleningen

3.714

3.534

3.333

3.132

3.028