2015

2016

2017

Wetgeving

Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente.

Eigen besluitvorming

Financiële verordening 212 gemeente Buren

Kengetallen per

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

 • Aantal inwoners

26.019

26.117

26.202

 • Aantal woonruimten

10.537

10.691

10.766

Rentepercentages:

 • Vrije algemene reserves

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

 • Reserve besteed

4%

4%

N.v.t.

 • Voorzieningen grexen

   (vorming tegen NCW ¹)

0%

0%

0%

 • Renteomslag investering

4%

4%

 1%

                     grexen

3,5%

3%

1%

 • Financieringsbehoefte

tekort

tekort

tekort

Personeelslasten per

1-3-2014

1-3-2015

1-3-2016

 • Salaris peil (stijging)

2% salaris

1% salaris

1% salaris

 • Vacatures

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Max functionele schaal

 • Periodieke verhoging

Ja

Ja

Ja

 • Totale formatie

118,45 Fte

122,15 Fte

133,35 FTE

 • Formatie griffie

 2,34 fte

 2,34 Fte

2,34 Fte

 • Ziektevervanging

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

 • Opleidingsbudget

2% van de loonsom

2% van de loonsom

1,9% van de loonsom

Overig:

 • Prijsindex

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

1,25%

0,80%

0,90%

 • Stelpost onvoorzien

€ 50.000

€ 50.000

€ 0

 • BTW percentage: - Laag

6%

6%

6%

                             - Hoog

21%

21%

21%

 • Uitvoering btw compensatiefonds

Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting.

 • BTW percentage gemengde kosten

90% compensabel
5% verrekenbaar

91% compensabel
4% verrekenbaar

91% compensabel
4% verrekenbaar

 • Energiekosten

Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop).

 • Gemeenschappelijke regelingen

Concept begroting gemeenschappelijke regeling. Indien niet ontvangen dan uitgavenniveau begroting voorafgaand aan begrotingsjaar.

Actuele beheerplannen:

 • Wegen

Beheerplan 2011

Beheerplan 2011 ²

Beheerplan 2016 ²

 • Civiele kunstwerken

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010 ²

Beheerplan 2016 ²

 • Groen

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010 ²

Beheerplan 2010 ²

 • Riolering

GRP 2014

GRP 2014

GRP 2014 ²

 • Openbare verlichting

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013 ²

Beheerplan 2013 ²

 • Eigen gebouwen

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

N.v.t.³

 • Schoolgebouwen

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

 • Begraafplaatsen

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

 • Gemeentelijk vastgoed

N.v.t

N.v.t.

Beheerplan 2016 ³

 • (Kunst)objecten in de openbare ruimte

N.v.t.

N.v.t.

Beheerplan 2016 ³

¹ Netto Contante Waarde
² In 2015 stelde de raad de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee ligt er de opdracht om het beleid en de beheerplannen te harmoniseren naar één integraal beleidsplan (IBOR) voor de openbare ruimte. In 2016 combineren we het actualiseren van deze plannen met het (IBOR), zodat de raad in één keer al het beleid voor de openbare ruimte behandelt.
³ Het huidige beheerplan voor de gebouwen (en objecten) wordt in 2016 geactualiseerd. We kiezen ervoor het bestaande beheerplan op te delen in een beheerplan voor het gemeentelijk vastgoed en een beheerplan voor de (kunst)objecten in de openbare ruimte. Hiermee vervalt het beheerplan eigen gebouwen.