Omschrijving
(bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Programma / taakveld

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Inwonerszaken

18.384

-4.086

14.298

20.388

-3.727

16.662

20.546

-4.668

15.878

Burgerzaken

798

-439

359

860

-452

408

889

-469

420

Onderwijsbeleid / leerlingenzaken

899

-65

833

732

-81

651

718

-81

638

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

4

0

4

Cultuurpres. -prod.  -participatie

16

0

16

19

0

19

20

0

20

Media

304

-16

288

147

0

147

148

0

148

Samenkracht en burgerpart.

1.150

-58

1.092

1.585

-35

1.550

1.226

-106

1.120

Wijkteams

964

0

964

1.139

0

1.139

1.270

0

1.270

Inkomensregelingen

3.755

-2.926

829

3.406

-2.445

961

4.759

-3.637

1.122

Begeleide participatie

2.585

-69

2.516

2.406

-200

2.206

2.779

0

2.779

Arbeidsparticipatie

550

-73

477

513

-6

506

378

-6

372

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

456

-60

396

566

0

566

507

0

507

Maatwerkdienstverlening 18+

2.266

-347

1.919

3.538

-412

3.126

2.808

-359

2.450

Maatwerkdienstverlening 18-

2.909

-10

2.899

3.777

-95

3.682

3.356

0

3.356

Geëscaleerde zorg 18+

87

0

87

61

0

61

237

0

237

Geëscaleerde zorg 18-

602

0

602

539

0

539

415

0

415

Volksgezondheid

1.045

-24

1.022

1.099

0

1.099

1.032

-10

1.022

Ruimte

29.326

-20.694

8.632

21.255

-8.909

12.345

19.267

-7.635

11.631

Beheer ov.gebouwen/gronden

826

-1.000

-174

863

-322

541

657

-269

388

Crisisbeheersing en Brandweer

1.899

-38

1.861

1.890

-2

1.888

1.906

-12

1.894

Openbare orde en veiligheid

185

-23

162

206

-35

172

214

-29

186

Verkeer en vervoer

4.157

-1.424

2.733

4.628

-51

4.577

4.598

-70

4.529

Parkeren

0

0

0

3

-3

0

1

-1

0

Openbaar vervoer

14

-47

-32

13

-47

-34

13

-17

-3

Economische ontwikkeling

80

0

80

137

0

137

152

0

152

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.982

-3.437

-1.456

211

-522

-311

318

-224

94

Economische promotie

91

-191

-101

100

-182

-81

88

-187

-99

Onderwijshuisvesting

1.590

-256

1.335

1.544

-103

1.440

1.078

-77

1.001

Sportaccommodaties

254

0

253

382

0

382

186

0

186

Musea

16

0

15

14

0

14

14

0

14

Cultureel erfgoed

256

-90

166

227

-93

134

224

-110

114

Openb. groen/(openlucht) recr.

1.914

-108

1.806

1.790

-66

1.724

1.681

-76

1.605

Riolering

2.604

-2.604

0

2.867

-2.932

-65

2.576

-2.689

-113

Afval

1.386

-1.573

-187

1.587

-1.801

-214

1.648

-1.871

-223

Milieubeheer

158

-72

86

95

-5

90

96

-55

41

Begraafplaatsen

635

-707

-72

804

-856

-51

498

-538

-39

Ruimtelijke Ordening

839

-527

312

722

-241

480

638

-148

490

Grondexploitaties (niet bedrijven)

7.456

-6.851

605

838

-668

170

413

-237

175

Wonen en bouwen

2.985

-1.746

1.239

2.334

-982

1.352

2.266

-1.027

1.239

Bedrijfsvoering

843

-1.164

-322

2.177

-949

1.228

2.026

-279

1.761

Bestuur

1.393

-66

1.326

1.789

-33

1.757

1.609

-161

1.462

Treasury

-1.146

-1.070

-2.216

-259

-917

-1.176

-146

-18

-164

OZB Woningen

297

0

297

305

0

305

315

0

315

OZB niet-woningen

27

0

27

29

0

29

31

0

31

Belastingen overig

42

0

42

45

0

45

47

0

47

Algemene uitkering

4

0

4

4

0

4

5

0

5

Overige baten en lasten

227

-28

199

263

0

263

165

-100

65

Subtotaal

48.553

-25.945

22.608

43.821

-13.585

30.236

41.839

-12.582

29.246

Algemene dekkingsmiddelen

0

-33.149

-33.149

0

-35.086

-35.086

0

-35.026

-35.026

Overhead

11.045

-125

10.920

7.269

-147

7.122

7.318

-862

6.456

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien

0

0

0

10

0

10

0

0

0

Saldo van baten en lasten

59.598

-59.219

379

51.100

-48.818

2.282

49.157

-48.470

676

Mutaties reserves per programma:

- Inwonerszaken

33

-332

-299

1.863

-175

1.688

0

-300

-300

- Ruimte

596

-860

-264

10.775

-471

10.304

0

-333

-333

- Bedrijfsvoering

6.424

-12.895

-6.471

5.494

-19.425

-13.931

20

-130

-110

Resultaat (- = batig saldo)

66.651

-73.306

-6.655

69.232

-68.889

343

49.177

-49.233

-56