Met ingang van 2017 stelt het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) striktere eisen aan het in beeld brengen van de overhead. Om aan die eisen te voldoen hebben we op het taakveld overhead alle lasten en baten gecentraliseerd. Wat op het taakveld echter ontbreekt, is een specificatie van de lasten van deze overhead. Voor de specificatie van het totaalbedrag aan lasten verwijzen we daarom naar  onderstaande tabel. De hieronder gepresenteerde categorieën sluiten aan bij de notitie Overhead van de Commissie BBV en bevatten alle typen lasten (kapitaallasten, materiële budgetten en personeel).

Specificatie overhead 2017

 1. Leidinggevenden primair proces& bedrijfsvoering

1.194.493

 1. Financiën, toezicht en controle op eigen organisatie

510.761

 1. P&O / HRM

621.170

 1. Inkoop

174.814

 1. Interne en externe communicatie

251.290

 1. Juridische zaken

424.152

 1. Bestuurszaken en bestuursondersteuning

142.477

 1. Informatievoorziening en automatisering

1.539.685

 1. Facilitaire zaken en Huisvesting

675.235

 1. Documentatie en informatie voorziening DIV

824.419

 1. Managementondersteuning primair proces

143.532

 1. Diversen

-45.711

 Totaal

6.456.317