Stand reserves per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Algemene reserve

  Algemene reserve ¹

819

1.151

1.151

1.080

1.080

1.080

  Algemene reserve (geblokkeerde
  gedeelte weerstandsvermogen)

6.648

3.660

3.660

3.660

3.660

3.660

Overige bestemmingsreserve

  Omgevingsgerichte uitgaven &  
  bovenplanse verevening

731

682

682

705

705

705

  Egalisatie algemene uitkering

300

200

100

0

0

0

  BTW compensatiefonds

23

0

0

0

0

0

  Beheer oppervlaktewater

191

121

32

32

32

32

  Overlopende posten

713

563

583

603

623

643

  Ontwikkeling (regisserende)
  gemeente Buren ¹

425

209

209

209

209

209

  Maatschappelijke investeringen

285

110

110

110

110

110

  Risico's grondexploitaties

139

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

  Beheer en onderhoud Tollewaard

0

1.314

1.314

1.314

1.314

1.314

  Deelfonds sociaal domein

0

1.863

1.563

1.563

1.563

1.563

Overige bestemmingsreserve besteed ²

  Gemeentehuis

4.362

252

221

191

160

144

  Heractivering riolering

1.427

1.284

1.160

1.043

929

817

  Afbouw verplichting sport/dorphuis

263

174

80

60

42

25

  Nieuwbouw school Maurik-Oost

9

2

0

0

0

0

  Kapitaallasten IHP 2007-2016

724

699

674

650

625

600

Totaal reserves

17.059

21.784

21.039

20.720

20.552

20.402

¹ Besluiten uit de raadsvergadering van 20-09-2016 konden we niet meer verwerken in de meerjaren-
  begroting 2017. In bovenstaande tabel zijn twee raadsbesluiten niet verwerkt:

  • 'Vastgoednota 2016' (RV/16/00711): in 2016 t/m 2018 in totaal € 364.000,- te onttrekken uit de algemene reserve.
  • 'Verbetering financiële processen & implementatie wijzigingen BBV' (RV/16/00706): in 2016 / 2017 in totaal € 60.000,- te onttrekken uit de reserve Ontwikkeling (regisserende) gemeente Buren.

² Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
  toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Verplichtingen, verliezen en risico's

  Pensioenen wethouders

1.071

1.200

1.268

1.337

1.405

1.474

  Wachtgelden wethouders

0

245

136

66

26

0

  Individueel KeuzeBudget (IKB)

0

210

0

0

0

0

  Nog te maken kosten afgesloten
  grondexploitaties:

  - Nieuw Meerten

2

2

2

2

2

2

  - Bedrijventerrein Buren III

24

24

24

24

24

24

  - Lage Korn Buren

39

38

38

38

38

38

  - Maurik Oost sport & infra

94

93

93

93

93

93

  - Ecksternest Eck en Wiel

15

0

0

0

0

0

  - De Slaag Maurik

2

2

2

2

2

2

Door derden beklemde middelen

  Begraafplaatsen

  - Afkoopsommen onderhoud

230

239

219

198

178

159

  - Afkoopsommen grafrechten

49

15

19

23

27

31

  Riolering

  - Onderhoud rioolgemalen

607

443

320

286

217

188

  - Vervanging riolering
  - Gemeentelijke rioleringsplan

200
3.399

400
3.299

600
3.588

800
3.893

1.000
4.134

1.200
4.332

  Goedkope woningbouw  

435

430

430

430

430

430

Egalisatie onderhoud

  Onderhoud gebouwen

764

822

822

822

822

822

  Openbare verlichting

319

147

114

44

36

56

  Wegen

927

654

1.340

1.592

1.988

1.020

  Civiele kunstwerken

65

32

68

39

44

25

  Baggeren watergangen

389

183

213

354

72

213

  Onderhoud IHP 2007-2016

191

146

15

15

15

15

Totaal voorzieningen

8.822

8.624

9.311

10.058

10.553

10.124