In dit hoofdstuk leest u hoe we van het saldo bij de Kadernota 2017-2020 komen tot het 'Saldo voor Dekkingsmaatregelen'.  Dat doen we stapsgewijs, beginnend bij de stand na de Kadernota. Onderaan de pagina vindt u de totaaltelling die leidt tot het totaalbedrag in de financiële beschouwingen.

Verwerken effecten Kadernota 2017-2020

De Kadernota 2017-2020 leverde een structureel negatief beeld op. In voorbereiding op de begroting 2017 is daarom door het college gezocht naar mogelijke dekking. Dit leverde het onderstaande beeld op. Onder de tabel lichten we het verloop puntsgewijs toe.

Verwerken effecten Kadernota (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Structureel beeld Kadernota inclusief nieuw beleid

 -436

 -172

-253

 -234

Structurele efficiencybesparingen

54

84

84

84

Ombuigingen begrotingsvoorbereiding

35

35

35

35

Inzet egalisatiereserve accress

100

Incidenteel voordeel 2017

63

Saldo voorafgaand aan begrotingsvoorbereiding

-184

-53

-134

-115

Voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding namen we derhalve vier categorieën aan dekking op.  In het saldo van deze (concept)begroting zijn al deze mutaties opgenomen.

 • Structurele efficiencybesparingen

Deze structurele efficiency besparingen leveren een voordeel op van € 54.000, oplopend naar € 84.000. U kunt hierbij denken aan het gelijkstellen van het opleidingsbudget aan het landelijk gemiddelde (1,9% van de loonsom) en het aframen van de beschikbare middelen voor multifunctionals (printers), omdat we digitaler gaan werken.

 • Ombuigingen bestaand beleid

We stellen de raad voor een tweetal ombuigingen in het bestaand beleid toe te passen. Dit betreft het schrappen van de subsidie voor de eigenaren van monumentale woningen en een korting op het budget voor recreatie en toerisme. In het eerste geval beschouwen we het verstrekken van dergelijke subsidies niet als kerntaak van de gemeente en in het tweede geval bleek de helft van het budget toereikend om onze doelen te behalen. Uiteindelijk levert dit structureel € 35.000 op.

Notabene: bij de behandeling besloot de raad bij amendement dat de € 20.000 voor de subsidie op monumentale woningen gehandhaafd blijft. Dit verwerken we in de financiële beschouwingen.

 • Inzet egalisatiereserve accres algemene uitkering

Wij stellen de raad voor om in 2017 nog eenmalig te onttrekken uit de egalisatiereserve algemene uitkering. De grote dip in 2017 wordt veroorzaakt door een eenmalige dip in de algemene uitkering. Na inzet van de laatste tranche in 2018 wordt deze reserve opgeheven.

 • Incidenteel voordeel 2017

In 2017 is incidenteel minder geld nodig voor de openbare verlichting, doordat we het kwaliteitsniveau aanpassen van aandacht naar basis. Ook levert de dienstverlening voor de ODR een incidenteel voordeel voor 2017 op.  Dat incidentele voordeel zetten we als dekking in voor het voorziene tekort in 2017.

Effecten begrotingsvoorbereiding

Na deze eerste inventarisatie is conform het nieuwe proces gestart met de begrotingsvoorbereiding (vanaf 5 september 2016). De bedragen hebben betrekking op het verschil tussen de primaire begroting 2017-2020 en wat we in deze (concept)begroting moesten opnemen. Dit betekent dat  al deze mutaties onderdeel zijn van het nieuwe begrotingssaldo. Dit leverde een aantal grote effecten op die we in het begrotingssaldo hebben verwerkt. We maken een onderscheid in 3 onderdelen.

 • Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding;
 • Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding;
 • Incidentele nadelen begrotingsvoorbereiding.

Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Inpassen bijdrage aan Werkzaak

-530

-616

-552

-403

Defensief ramen dekking grondexploitaties en ruimtelijke plannen

-329

-347

-375

-360

Lagere opbrengsten rioolheffing en begraafplaatsen door rente-effecten

-180

-160

-139

-149

Hogere lasten ICT en huisvesting

-117

-117

-117

-117

Overige effecten alle taakvelden, inclusief kapitaallasten

7

75

-76

- 2

Totaaltelling

-1.149

-1.165

-1.259

-1.031

 • Bijdrage Werkzaak

De bijdrage aan de Werkzaak en dan met name de verwachte noodzakelijke middelen voor de doelgroep van het oude Lander (de sociale werkvoorziening) valt hoger uit. Dit wordt grotendeels verklaard door een teruglopende Rijksbijdrage, maar een gelijkblijvend bestand aan uitkeringsgerechtigden. Dit betekent een meerjarig nadeel.

 • Defensief ramen dekking grondexploitaties en ruimtelijke plannen

De ambtelijke inzet voor grondexploitatie en (verhaalbare) ruimtelijke plannen neemt af. In de tweede bestuursrapportage 2016 melden wij u hierover reeds een nadeel van € 188.000. In de conceptbegroting hebben we daarom defensief geraamd. De dekking van de ruimtelijke plannen en grondexploitaties in de begroting daalt daarmee van € 481.000 naar € 152.000 in 2017. Dat effect is structureel en dat betekent een meerjarig nadeel. Als dekkingsmaatregel hebben we vervolgens weer € 25.000 voor de ruimtelijke plannen bij geraamd.

 • Lagere opbrengsten rioolheffing en begraafplaatsen

Het nieuwe rentebeleid van de commissie BBV heeft effect op de rente die we mogen doorrekenen in het kader van de kostendekkende heffingen. Die rente daalt van 4% naar 1%. Dat betekent een nadeel in de opbrengsten van zowel de begraafrechten als de rioolheffing. Dit nadeel verwerken we in deze begroting.

 • Hogere lasten ICT

In de afgelopen jaren overschreden we telkens het totaal beschikbare bedrag voor ICT-licenties.  Dat verklaart voor € 80.000 het effect van het nadeel op ICT en huisvesting. Omdat het gebruik van ICT-licenties een structureel karakter kent, moeten we dit budget nu structureel bijstellen.

 • Overige effecten

Dit betreft een saldoregel, waarin alle andere effecten van de taakvelden zijn weergegeven. Hierin zijn onder meer de fluctuaties in de kapitaallasten opgenomen.

Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding ( x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Lagere lasten leerlingenvervoer

135

135

135

135

Hogere totaalopbrengst bouwleges door economische groei

130

130

130

130

Licht hogere opbrengst precario door meer meters

41

41

41

41

Effect rente investering nieuw beleid 'Rehabilitatie wegen'

6

20

39

51

Totaaltelling

312

326

345

357

 • Lagere lasten leerlingenvervoer

De lasten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit. Dit komt doordat de ervaringscijfers laten zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van het leerlingenvervoer dan eerder geraamd.

 • Hogere totaalopbrengst bouwleges door economische groei

Afgelopen jaar melden we reeds een voordeel op de bouwleges door de economische groei. Dit effect nemen we nu structureel op, omdat we verwachten dat de vergunningaanvragen zich de komende jaren in ieder geval op het huidige niveau handhaven.
.

 • Licht hogere opbrengst precario door meer meters

Bij de Kadernota melden we u reeds een nadeel over de precariobelasting, vanwege de wettelijke plicht om het tarief te bevriezen op het niveau van 2016. Bij de aanslag van 2016 bleek echter dat er over meer strekkende meters een aanslag opgelegd kan worden. Dat betekent een positieve bijstelling van het te verwachten nadeel met  € 41.000.

 • Effect rente investering nieuw beleid 'Rehabilitatie wegen'

Bij de Kadernota namen we nieuw beleid op voor de rehabilitatie van wegen. Dit nieuw beleid was gebaseerd op een rentepercentage van 4%. Dat rentepercentage is inmiddels door de nieuwe BBV-voorschriften gedaald tot 1%. Dit betekent dat we minder middelen nodig hebben voor het nieuw beleid van de rehabilitatie van wegen.

Incidentele effecten 2017 (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Opnemen beheersbedrag Brede School

-92

Overige incidentele effecten

-32

Totaaltelling

-124

 • Opnemen bedrag Brede School

Vooruitlopend op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nemen we reeds een bedrag op voor het beheer en onderhoud van de Brede School. Dit bedrag stellen we in de loop van 2017 bij naar het structurele karakter.

 • Overige incidentele effecten

De overige incidentele effecten hebben betrekking op diverse fluctuaties binnen de taakvelden.

Totaalbeeld voor de septembercirculaire en nieuw beleid bij de begroting

Totaalbeeld voor septembercirculaire (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Startsaldo voorafgaand aan begrotingsvoorbereidng

-184

-53

-134

-115

Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding

-1.149

-1.165

-1.259

- 1.031

Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding

312

326

345

357

Incidenteel nadeel begrotingsvoorbereiding

-124

Structureel beeld voor Septembercirculaire

-1.145

- 892

- 1.048

- 789

Opnemen nieuw beleid 'Vergaderen op locatie'

-10

-10

-10

-10

Effecten Septembercirculaire

422

684

834

837

Saldo voor dekkingsmaatregelen

-733

- 218

-  224

38

In dit saldo hebben we het effect opgenomen van het nieuw beleid 'Vergaderen op Locatie'. In de financiële beschouwingen nemen we u verder mee in hoe we omgaan met dit voorlopige saldo.