De Programmabegroting 2017 is anders dan alle begrotingen tot nu toe. Het afgelopen jaar is met de gemeenteraad intensief gewerkt aan een volledige herziening van de begroting en het proces daarnaar toe. Wat het college betreft is dat succesvol verlopen. Met trots presenteren we u dan ook het belangrijkste financiële document van het jaar!

Deze begroting is de eerste begroting van dit college. Bij ons aantreden in april 2016 heeft de Raad ons het coalitieakkoord als kader meegegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit inmiddels uitgewerkt. Dit uitvoeringsplan krijgt de gemeenteraad op korte termijn. Diverse onderdelen van het coalitieakkoord worden uitgewerkt in deze begroting. Voorbeelden daarvan zijn: vergaderen op locatie, de plannen rondom sportvelden of  de verdere ontwikkeling van het Stib. Verder worden diverse onderdelen ook in de bestuurlijke planning 2017 opgenomen.

Sociaal domein
Eén van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren waren de decentralisaties in het Sociaal Domein: de gemeente werd verantwoordelijk voor taken (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) waar eerder andere (hogere) overheden voor verantwoordelijk waren. In 2017 en verder zien we een opgave om die veranderingen verder in onze gemeente te integreren. Dus; verder afstemmen, verbinden en combineren van deze taken met  diverse beleidsterreinen rond leefbaarheid en participatie. Kernwaarden daarbij zijn:

  • iedereen die zorg nodig heeft, kan dat krijgen.
  • meer preventieve zorg (want voorkomen is beter dan genezen)
  • meer kerngericht werken, omdat sommige problemen van kern tot kern verschillen

Ruimtelijke sector
In de ruimtelijke sector zien we in de economie en woningmarkt voorzichtige tekenen van herstel. Ook in Buren. Voor woningbouwproject Voorstraat in Lienden verwachten we in 2017 de eerste paal te slaan. Ook zullen er in 2017 door verkoopstimulerende maatregelen op bedrijfsterrein Doejenburg 2 bouwactiviteiten te zien zijn.  

In 2017 pakken we bovendien de invoering van de nieuwe Omgevingswet (verder) op. Deze wet treedt in werking in per 1 januari 2019. Het gaat om een zeer grote wijziging in het ruimtelijk domein.  

Regio
In de regio zetten we in op samenwerking in het  investeringsfonds en een hernieuwde samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven resulteren in eerste projecten in de regio. Wat dat betreft blijft de uitdaging hoe we ons als Buren via de regio profileren.

Eigen organisatie
In 2017 kijken we uiteraard ook naar de ontwikkeling van onze eigen organisatie. Uit diverse rapporten bleek in 2016 dat we op sommige beleidsterreinen beter in control kunnen zijn. Een concreet resultaat van dit traject zal onder andere een geactualiseerde missie en visie zijn. Dat biedt de leiding van de organisatie handvatten om sturing te geven.

Tot slot
In 2017 werken we graag met de raad verder aan de innovatie van de Planning & Control - cyclus. We hebben nu een compacte en overzichtelijke begroting. Wat het college betreft gaan we ook compact en overzichtelijk rapporteren. Dat zal dus een volgende stap van verbetering zijn.

Dit college van B&W heeft vertrouwen in de toekomst. Die biedt namelijk volop kansen voor verbetering en verdieping. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig: gemeenteraad, college, organisatie en inwoners. Samen komen we verder!

Maurik, oktober 2016,
College van Burgemeester en Wethouders