Opgave: Septembercirculaire 2016

Onderdeel A - Inkomensmaatstaven

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

  Waarde niet-woningen eigenaren

-580.420

-580.420

-580.420

-580.420

  Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-383.670

-383.670

-383.670

-383.670

  Waarde woningen eigenaren

-2.437.614

-2.446.470

-2.455.326

-2.464.182

Subtotaal

-3.401.704

-3.410.560

-3.419.416

-3.428.272

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

  OZB waarde niet-woningen

141.373

141.373

141.373

141.373

  Inwoners

4.020.726

4.035.169

4.049.993

4.064.179

  Eén-ouder-huishoudens

132.062

132.062

132.062

132.062

  Huishoudens

972.587

972.587

972.587

972.587

  Eenpersoonshuishoudens

55.489

55.904

55.904

55.904

  Inwoners: jongeren < 20 jaar

1.485.560

1.485.560

1.485.560

1.485.560

  Inwoners: ouderen > 64 jaar

377.638

377.638

377.638

377.638

  Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

33.416

33.416

33.416

33.416

  Lage inkomens

74.350

74.350

74.350

74.350

  Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

648.008

648.144

646.310

644.476

  Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

437.531

445.118

447.416

447.699

  Loonkostensubsidie

1.917

1.930

1.941

1.942

  Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

102.166

102.361

102.361

102.361

  Minderheden

91.305

91.305

91.305

91.305

  Klantenpotentieel lokaal

682.080

682.080

682.080

682.080

  Klantenpotentieel regionaal

22.695

22.766

22.766

22.766

  Oppervlakte land

551.925

551.925

551.925

551.925

  Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

404.384

410.956

410.956

410.956

  Oppervlakte binnenwater

33.296

33.677

33.677

33.677

  Oppervlakte bebouwing

159.573

159.573

159.573

159.573

  Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

487.033

487.072

487.111

487.152

  Oppervlakte bebouwing woonkern

336.150

336.150

336.150

336.150

  Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

215.660

215.679

215.697

215.714

  Oppervlakte bebouwing buitengebied

238.194

238.194

238.194

238.194

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

622.784

625.086

627.387

629.689

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen

593.704

595.898

598.092

600.286

  Oppervlak historische kernen basisbedrag

19.333

19.333

19.333

19.333

  Historische waterweg

17.917

17.917

17.917

17.917

  ISV (a) stadsvernieuwing

2.313

2.313

2.313

2.313

  ISV (b) herstructurering

311

311

311

311

  Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

206.973

207.825

208.590

209.355

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente

40.630

40.630

40.630

40.630

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

50.765

50.941

51.114

51.290

  Meerkernigheid

199.403

199.403

199.403

199.403

  Kernen met 500 of meer adressen

388.629

388.629

388.629

388.629

  Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

376.328

376.359

376.390

376.421

  Bedrijfsvestigingen

253.571

253.571

253.571

253.571

  Vast bedrag

237.799

237.799

237.799

237.799

Subtotaal

14.715.577

14.751.004

14.771.825

14.789.989

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2017

2018

2019

2020

Uitkeringsfactor

1,43

1,46

1,469

1,476

Subtotaal (B x C (=uf))

21.043.275

21.536.466

21.699.811

21.830.023

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

  Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase

-61.892

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-115.806

-16.341

-6.405

n.v.t.

 Suppletieregeling OZB

-33.606

-22.404

-11.202

0

Subtotaal

-211.304

-38.745

-17.607

0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

  Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.443.575

1.443.575

1.443.575

1.455.912

  Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

63.520

63.520

63.520

63.520

  Peuterspeelzaalwerk (DU)

88.088

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  Decentralisatie prov. taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

138.399

158.576

158.576

158.576

  Voorschoolse voorziening peuters (DU)

36.527

54.791

73.055

91.319

Subtotaal

1.770.109

1.720.462

1.738.726

1.769.327

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

  decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.666.800

2.645.201

2.619.347

2.615.256

  decentralisatie jeugdzorg (IU)

3.724.051

3.766.203

3.766.208

3.766.811

  decentralisatie Participatiewet (IU)

2.497.949

2.332.500

2.183.153

2.075.028

Subtotaal

8.888.800

8.743.904

8.568.708

8.457.095

Algemene uitkering

19.200.376

19.807.623

20.001.514

20.171.078

Algemene uitkering, onderdeel sociaal domein

8.888.000

8.743.904

8.568.708

8.457.095

Uitkomst septembercirculaire 2016 ten opzichte van de meicirculaire 2016  

(bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

Uitkomst meicirculaire 2016
Uitkomst septembercirculaire 2016

27.953
28.089

28.144
28.552

28.010
28.570

28.056
28.628

Verschil

+ 136

+ 408

+ 560

+ 572

De cijfermatige specificatie is als volgt:                  

2017

2018

2019

2020

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)

+ 246

+ 499

+ 649

+ 637

  • Accres  2017-2020

+ 246

+ 499

+ 649

+ 637

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkering

- 41

- 129

- 129

- 129

  • Wet maatschappelijke ondersteuning

- 41

- 41

- 41

- 41

  • Peuterspeelzaalwerk

- 88

- 88

- 88

Sociaal domein

- 245

- 235

- 233

- 223

  • Decentralisatie Participatiewet

-

-

-

-

  • Decentralisatie Jeugdzorg

- 85

- 85

- 85

- 85

  • Decentralisatie AWBZ naar WMO

- 160

- 150

- 148

- 138

Groot onderhoud gemeentefonds

+ 176

+ 273

+ 273

+ 288

  • Herverdeeleffect cluster VHROSV *

+ 288

+ 289

+ 273

+ 288

  • Compensatie nadeelgemeenten

- 112

- 16

Saldo septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire

+ 136

+ 408

+ 560

+ 572

Correctie begroting

2017

2018

2019

2020

- Wet maatschappelijke ondersteuning

+ 41

+ 41

+ 41

+ 41

- Sociaal domein

+ 245

+ 235

+ 233

+ 223

Saldo meicirculaire ten opzichte van de september-circulaire na correctie begroting

+ 422

+ 684

+ 834

+ 837

* Cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

De beleidsmatige specificatie is als volgt:

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)
De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.

Accres 2017-2020
Zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag geeft het kabinet meer uit aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Verder stijgt ook het aantal studieleningen, wat ook een positieve doorwerking heeft.

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkeringen (IU / DU)

Wet maatschappelijke ondersteuning
De omvang van de IU Wmo wordt vanaf 2017 verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis. In de meicirculaire 2016 is dit bedrag per abuis in mindering gebracht op de IU Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015. De IU Sociaal domein, onderdeel Wmo, is per 2017 om dezelfde reden met hetzelfde bedrag verhoogd. Deze foutieve verwerking corrigeren we ook in onze eigen begroting.

Peuterspeelzaalwerk
We ontvangen geld via de DU Peuterspeelzaalwerk voor het wetsvoorstel Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE). Het doel van deze wet is om voor jonge kinderen in peuterspeel-zalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren. Medewerkers moeten in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken. We geven  als gemeente Buren aan dit doel geen geld uit. De bijdrage via het gemeentefonds is dus een algemeen dekkingsmiddel.
Nu de decentralisatie uitkering met ingang van 2018 komt te vervallen als onderdeel van het wetsvoorstel kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ontstaat een nadeel vanaf 2018.

Sociaal domein
In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking hebben op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling van de IU Sociaal domein. Tegenover deze neerwaartse bijstelling corrigeren we uitgaven binnen het sociaal domein.

Groot onderhoud gemeentefonds

Herverdeeleffect cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing VHROSV
Vorig jaar vond in het kader van de 2e fase groot onderhoud een herijking plaats van 3 (sub)clusters, waaronder van VHROSV. De herverdeling van het cluster VHROSV is het laatste cluster wat nog doorgevoerd moet worden. Gemeenten met een groot buitengebied zouden op dat subcluster er flink op vooruit gaan. Maar op advies van de RFV en VNG werd een verdiepend onderzoek ingesteld, waarbij intussen 1/3e van de resultaten werden doorgevoerd in de meicirculaire 2015. In de septembercirculaire 2016 is nu weer 1/3e doorgevoerd.
De laatste tranche (1/3) zullen de fondsbeheerders niet inzetten. Er zijn te veel onduidelijkheden in het onderzoek over het taakveld gebiedsontwikkeling.

Compensatie nadeelgemeenten
Omdat het gemeentefonds door het groot onderhoud niet groeit, er vindt immers een herverdeling plaats, worden er ook gemeenten gekort op hun algemene uitkering. Er is een compensatieregeling getroffen, zodat nadeelgemeenten niet direct financieel nadeel ondervinden.